اطلاعات تماس

مشهد شهرك صنعتي طوس ابتداي فاز يك قطعه دوم
تلفن :٣٥٤١٢٢٠٠ 51 98+
تلفن :٣٤٥١٠٧٤١ 51 98+
فکس :٣٥٤١١٣٥٧ 51 98+
پست الکترونیک : info@mersanafood.com