نظرسنجی

مسیر و دسترسی فروشگاه
عالی خوب متوسط ضعیف
برخورد مناسب،لبخند و آراستگی ظاهر کارکنان و پرسنل فروشگاه
عالی خوب متوسط ضعیف
کیفیت سرویس دهی و فروش
عالی خوب متوسط ضعیف
کیفیت و تنوع محصولات
عالی خوب متوسط ضعیف
بسته بندی محصولات
عالی خوب متوسط ضعیف
نظافت و آراستگی محیط
عالی خوب متوسط ضعیف
نحوه استقرار صندوق های فروش
عالی خوب متوسط ضعیف
تعهد،تخصص و صداقت در کار
عالی خوب متوسط ضعیف
مشاهده نتایج نظرسنجی